I. Sąvokos

1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.somo.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „SOMO LT“, įmonės kodas 302662692, registracijos adresas Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@somo.lt.
2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://somo.lt/parduotuve/
3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
4. Internetinė parduotuvė adresu https://somo.lt/parduotuve/ Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
5. Grąžinimo forma – nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti Prekių atsisakymo teise.
6. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje https://somo.lt/parduotuve/ – saugos ženklai (lipdukai), vaistinėlės, gesintuvai, darbo saugos priemonės, mokymai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
7. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą, atsakomybes.
8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis https://somo.lt/parduotuve/.

II. Bendrosios nuostatos

10. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
11. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
12. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes https://somo.lt/parduotuve/.
13. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.
14. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.
15. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

III. Privatumo politika

16. UAB „SOMO LT“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
17. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

IV. Prekės

18. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
19. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.
20. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
21. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Apmokėti”.
22. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

V. Pirkėjo teisės

23. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką pardavimai@somo.lt . Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
24. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje.
25. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę internetinėje parduotuvėje, turi teisę reikalauti Pardavėjo kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukta pirkimo-pardavimo sutartis.
26. Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo.

VI. Pirkėjo įsipareigojimai

27. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
28. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
29. Pirkėjas, naudodamasis com internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VII. Pardavėjo teisės

30. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį.
31. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
32. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
33. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.
34. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
35. Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo per 30 dienų, įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie prekių pristatymo vėlavimą.

VIII. Pardavėjo įsipareigojimai

36. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis ihttps://somo.lt/parduotuve/ teikiamomis paslaugomis.
37. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
38. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.
39. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7-10 (septynias – dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.
40. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 7-10 (septynias – dešimt) darbo dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

IX. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

41. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais be PVM.
42. Pirkėjas atsiskaito už Prekes naudojantis elektronine bankininkyste;
43. Sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, galutinė Prekių kaina, siuntos mokestis.

X. Prekių pristatymas

48. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pristatymą į Omniva paštomtą.

XI. Atsakomybė

69. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
70. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
71. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei UAB „SOMO LT“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
72. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
73. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

XII. Apsikeitimas informacija

74. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
75. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
76. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

XIII. Baigiamosios nuostatos

77. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
78. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
79. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
80. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
81. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir https://somo.lt/parduotuve/ perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl https://somo.lt/parduotuve/ įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.