Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 patvirtinto „Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos“ ( Žin., 2002, Nr. 73-3127) 1 punkte „Visi maisto gamybos ir realizavimo technologiniai etapai“ ir 3 punkte „Vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos“ nėra įvardytos išimtys atskiroms darbuotojų (dirbantiems ar nedirbantiems su vaikais) grupėms. Darbuotojai, nurodyti šiame teisės akte, privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei. Išankstinius ir periodinius darbuotojų sveikatos tikrinimus taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” ( Žin., 2000, Nr. 47-1365) patvirtintas 13 priedas „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas” (toliau – Aprašas). Aprašo 1 punktas nurodo, kad asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami (pildoma – Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos forma F Nr. 047/a), o vėliau – t.y. dirbdami turi tikrintis periodiškai (pildoma – Asmens medicininė knygelė F Nr. 048/a). Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas darbuotoją tikrintis sveikatą, turėtų vadovautis Aprašo 1 ir 2 lentelių pirmuose stulpeliuose nurodytais pavojingais darbais (1 lentelė) ar rizikos veiksniais (2 lentelė). Veiksnius nurodytus lentelių pirmuose stulpeliuose darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo įrašo Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 047/a) arba Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a). Lentelių eilės numeris atitinka veiksnio kodą (šifrą). Pvz. jei darbuotojui (valytojui) tenka kelti krovinius rankomis, į F Nr. 048/a įrašoma: „4.2.1. Krovinių tvarkymas rankomis“, administracijos darbuotojui, dirbančiam kompiuteriu, į F Nr. 048/a įrašoma: „4.3.2. Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)“, sargui, dirbančiam naktimis į F Nr. 048/a įrašoma: „5.1. Naktinis darbas“, muzikos mokytojui – „4.1. Balso stygų nuolatinis įtempimas“ ir t.t. Dėl šių veiksnių darbuotojų sveikata tikrinama kas 2 metus. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manome, kad vaikų lopšelio-darželio darbuotojai turėtu tikrintis sveikatą kasmet dėl užkrečiamųjų ligų ir kas 2 metus dėl kitų kenksmingų darbo aplinkos veiksnių.
Išankstinius (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodinius (darbo metu ar kai veikla yra tęsiama) darbuotojų sveikatos tikrinimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” ( Žin., 2000, Nr. 47-1365) patvirtintas 13 priedas „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas” (toliau-Aprašas). Sveikatos tikrinimų periodiškumas – vieną kartą per 2 metus. Įvertinti, ar dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis gali tik gydytojas turintis šios veiklos licenciją. Esant abejonių ar atliekamas darbas nepakenks darbuotojo sveikatai, darbuotojas, nurodžius priežastį, gali būti siunčiamas neeilinio sveikatos tikrinimo. Šią tvarką reglamentuoja Aprašo 18 punktas, teigiantis, kad gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas. Taigi, siųsti darbuotojus tikrintis sveikatą dažniau negu numatyta teisės akte, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo gali tik nurodę priežastį arba dėl dažnesnio sveikatos tikrinimo įmonė gali susitarti kolektyvinėje sutartyje. Dažniau tikrinti sveikatą gali nurodyti ir gydytojas. Pagal Aprašo 29 punktą, gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui ir darbuotojui, todėl darbuotojų sveikata turi būti tikrinama gydytojo nurodytu periodiškumu.
Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšis ir apmokėjimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” ( Žin., 2000, Nr. 47-1365) patvirtintas 1 priedas. Šio priedo 5.2 punktas nurodo, kad „periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų“; o 7 punktas teigia, kad jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą. Tuo pačiu informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“ ( Žin., 2011, Nr. 67-3186) patvirtintos Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos.
Periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” patvirtintas 13 priedas „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas” ( Žin., 2000, Nr. 47-1365). Šio teisės akto 9 punktas įpareigoja darbuotoją, kurį darbdavys siunčia pasitikrinti sveikatą, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a; jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą Medicinos dokumentų išrašą pagal F Nr. 027/a.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 104 straipsnis ( Žin., 2002, Nr. 64-2569) reglamentuoja būtinus dokumentus priimant į darbą ir nustato, kad jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus. Šių dokumentų išdavimo ir įforminimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” ( Žin., 2000, Nr. 47-1365) patvirtintas 13 priedas „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas”, kurio 1 punktas nurodo, kad asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami (pildoma – Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos forma F Nr. 047/a), o vėliau – t.y. dirbdami turi tikrintis periodiškai (pildoma – Asmens medicininė knygelė F Nr. 048/a). Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma F Nr. 047/a) yra priimamo į darbą asmens sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas, o Asmens medicininė knygelė (forma F Nr. 048/a) darbuotojo sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas. Šios formos yra saugomos 50 metų ir tai reglamentuoja Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ( Žin., 2011, Nr. 32-1534), antro skyriaus 7.2 punktas „Asmens bylos dokumentai (su tarnybos (darbo) įstaigoje pradžia, eiga ir pabaiga susiję dokumentai ar jų kopijos)“.