Organizuojame sveikatos patikrą Jūsų darbovietėje:
– Privalomųjų periodinių ir pirminių (norint įsidarbinti) profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimas (juridiniams asmenims taikomi specialūs pasiūlymai).*
– Šeimos gydytojo konsultacija
– Regėjimo, klausos patikrinimas
– Kraujospūdžio matavimas
– Širdies tonų, plaučių klausymas
– Kraujo paėmimas ir bendras kraujo tyrimas
– Gydytojo įrašas į medicininius dokumentus (knygutę, formą ar kitus)
Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas:
 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
 • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
 • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
 • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.
 
Asmenys, kuriems privaloma tikrinti sveikatą
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra. Asmenys dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus, o visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus. Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų. Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo. Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kurių kitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai , privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.
 
Ką reikia žinoti darbdaviams apie privalomųjų patikrinimų tvarką
 • Darbdavio pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku;
 • Darbuotojų pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
 • Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys;
 • Darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su sveikatos priežiūros įstaigos darbo laiku, (pvz. dirbant naktiniu sargu), sveikatą gali pasitikrinti ne darbo laiku;
 • Darbuotojai, pajutę neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, turi teisę pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo grafike;
 • Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą;
 • Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą;
 • Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu;
 • Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;
 • Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.
 
Siuntimo pas gydytoja tvarka
 • Privalomai profilaktiškai darbuotojų sveikata tikrinama asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai;
 • Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (Sveikatos pasą) (F Nr. 048/a) (dirbančiajam ar įsidarbinančiam).
 
Asmens medicininės knygelės (sveikatos paso) pildymas
Asmens medicininė knygelė (Sveikatos pasas) (F 048/a), turi būti su asmens nuotrauka, patvirtinta darbovietės antspaudu ir darbdavio (arba jo įgalioto asmens) parašu, kurioje papildomai nurodoma: darbo stažas pagal profesiją (metais), kenksmingi veiksniai ir jų dydžiai, pavojingi darbai konkrečioje darbo vietoje, metinės apšvitos dozės (gautos darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais).
Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas darbuotoją tikrintis sveikatą, turi vadovautis šių rekomendacijų 1 lentele „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir 2 lentele „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“. Pavojingus darbus arba rizikos veiksnius nurodytus lentelių pirmuose stulpeliuose, kurie identifikuoti konkrečioje darbo vietoje, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo įrašo į asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a). Lentelių eilės numeris atitinka pavojingo darbo arba rizikos veiksnio kodą (šifrą). 
Pavyzdžiui, statybininkui į asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a) gali reikti įrašyti pavojingą darbą (6. Darbai atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus, kai pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai)) bei daug kitų rizikos veiksnių (3.2.Vibracija; 3.3. Akustinis triukšmas; 4.2.1. Krovinių tvarkymas rankomis; 4.2.2. Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai; 4.2.3. Darbo poza ir kt.), o protinį darbą su kompiuteriu dirbančiam darbuotojui, gali pakakti ir vieno įrašo (4.3.2. Darbas su videoterminalais (kompiuteriu)). 
SVARBU ŽINOTI, kad pavojingi darbai ir rizikos veiksniai konkrečioje darbo vietoje yra skirtingi ir kiekvienu atveju parenkami individualiai, todėl aukščiau pateiktas pavyzdys negali būti taikomas tiesiogiai.
DĖMESIO! Pagal Sveikatos pase nurodytus pavojingus darbus ar rizikos veiksnius gydytojai, tikrindami darbuotojo sveikatą, atlieka skirtingus privalomuosius tyrimus, todėl Sveikatos pasas turi būti užpildytas atsakingai.
 
Kita svarbi informacija darbdaviams
 • Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui ir darbuotojui;
 • Privalomai profilaktiškai patikrinus asmens sveikatą, darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens prašymu ASPĮ gali būti apibendrinami rezultatai, pateikiamos rekomendacijos dėl įdarbinimo.
 • Įrašų apie sveikatos būklę informacija turi būti tęstinė, todėl darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi pasilikti Asmens medicininės knygelės patvirtintą kopiją, o originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.
 • Tikrinti Asmens medicininės knygelės įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, Lietuvos Respublikos ir apskričių (regionų) vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai) bei pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.
 • Asmuo, kuris nesutinka su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, toliau teismui arba valstybės institucijai, kuri pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.