Įgyvendindami UAB „SOMO LT” misiją – gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse, siekiame suteikti įmonių vadovams įvairiapusę profesionalią informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą <…>. Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su <…> juridiniu asmeniu <…> dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo. Visais atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones”.

UAB „ SOMO LT” specialistai, kurių išsilavinimas ir kompetencija atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nuolat stebi rinkos bei teisės aktų pokyčius, todėl tiksliai identifikuoja klientų poreikius ir greitai į juos reaguoja, siekdami pateisinti kliento lūkesčius.

Nauda klientui, kai darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas vykdo UAB „SOMO LT”:

  • kokybiškas ir operatyvus paslaugų teikimas klientams visoje Lietuvoje;
  • platus UAB ” SOMO LT ” paslaugų spektras suteikia klientui galimybę gauti įvairias paslaugas iš vieno tiekėjo;
  • atstovaujami kliento interesai valstybinių konstrolės institucijų patikrinimų metu;
  • darbo teisės klausimais teikiami pasiūlymai priimant sprendimus bet kokioje kasdieninėje situacijoje;
  • perimama dalis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo;
  • rūpinamasi saugiomis darbo sąlygomis ir darbuotojų gerove;
  • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo metu nelaimingų atsitikimų darbe tikimybė sumažėja, tuo pačiu sumažėja ir darbdavio materialinės ir netgi baudžiamosios atsakomybės atsiradimo galimybė.

Kompleksinio aptarnavimo paslaugos

FUNKCIJA VYKDYMAS
Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS), gaisrinės saugos (GS) būklės įvertinimas Prieš pradedant teikti kompleksines paslaugas Jūsų Įmonėje atliekame:- turimos dokumentacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės, gaisrinės saugos ir su tuo susijusiais klausimais (įsakymai, instrukcijos, taisyklės, nuostatai ir kt., jų forma ir turinys) įvertinimą (patikrinimą), atkreipiamas dėmesys, jei tokių dokumentų trūksta;

– fizinės DSS ir GS būklės patikrinimas.

Įvertinimas atliekamas pagal originalią vidinės kontrolės programą, apimančią pagrindinius šias sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Apie patikrinimo rezultatus darbdavio įgaliotiems asmenims pateikiamos raštiškos išvados.Nuolatinė DSS, PS reikalavimų laikymosi priežiūra ir kontrolėPeriodinių apsilankymų Jūsų įmonėje ir jos struktūriniuose padaliniuose metu (sutartyje numatytu periodiškumu), vykdome DSS ir GS teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūrą ir kontrolę bei pateikiame raštiškas ataskaitas darbdavio įgaliotiems asmenims.Konsultacijų teikimas DSS, GS, civilinės saugos (CS), darbo teisės (DT) klausimais Konsultuojame Jūsų Įmonės darbdavio įgaliotus asmenis, struktūrinių padalinių vadovus ir darbuotojus:- darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

– darbo teisės klausimais;

– priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais.

Esant reikalui, gali būti mūsų vardu daromi paklausimai normatyvinių aktų leidėjams ar valdžios institucijoms.

Šios konsultacijos teikiamos nuolat – telefonu, el. paštu ir tiesiogiai apsilankymų Įmonėje metu.DSS, DT ir GS ir privalomosios dokumentacijos rengimas ir atnaujinimasPagal Jūsų Įmonės poreikius bei atsižvelgiant į jos ekonominės veiklos specifiką, atliekamus darbus, naudojamus įrengimus ir kt. rengiame/koreguojame esamus ir nustatyta tvarka deriname su Jūsų įgaliotais asmenimis bei kompetentingomis institucijomis:- privalomus įmonės vidinius normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius DSS, DT, GS ir CS sritis (instrukcijos, įsakymai, tvarkos, sąrašai, nuostatai ir pan.) kompetentingų valstybinių institucijų nustatytais terminais.

Vykdome nuolatinį DSS, DT, GS bei CS norminių teisės aktų monitoringą (analizuojame  naujai priimamus, esamų – pakeitimus, papildymus, panaikinimus), informuojame  apie juos Jūsų  įmonės įgaliotus asmenis, esant reikalui  pateikiame naujus vidinių teisės aktų redakcijų projektus tvirtinimui atsižvelgiant į pasikeitusius reikalavimus, taip pat teikiame kitus pasiūlymus, kaip gerinti Jūsų įmonės DSS bei GS būklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pasirašius kompleksinio aptarnavimo sutartį, už čia minimos dokumentacijos rengimą Jūsų įmonė nepatiria jokių papildomų išlaidų.Asmeninės apsauginės priemonės (AAP) ir jų naudojimo kontrolėSudarome asmeninių apsauginių priemonių sąrašus, nustatome jų išdavimo tvarką, rengiame/koreguojame atitinkamą dokumentaciją.Vykdome asmeninių apsauginių priemonių išdavimo kortelių pildymo kontrolę.

Apsilankymų įmonėje metu vykdome AAP naudojimo kontrolę.

Konsultuojame įmonės darbuotojus AAP įsigijimo, priežiūros ir naudojimo klausimais.Naujai priimamų darbuotojų įvadinis instruktavimasEsant pageidavimui, pravedame  įvadinius  DSS ir GS instruktavimus darbuotojamsDarbuotojų instruktavimasParengsime pagal Jūsų įmonės poreikius adaptuotą darbuotojų DSS ir GS instruktavimo tvarką.Esant pageidavimui, kartu su Įmonės įgaliotais asmenimis (padalinių vadovais) organizuojame dirbančiųjų  darbo vietoje, periodinius ir papildomus instruktavimus, sekame su tuo susijusios dokumentacijos vedimo tvarką (savalaikis instruktažų pravedimas, jų įforminimas ir kt.)Darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimasEsant pageidavimui, organizuojame Jūsų Įmonės darbuotojų privalomus medicininius sveikatos patikrinimus.Rengiame/atnaujiname Jūsų Įmonės darbuotojų pareigybių ir rizikos veiksnių sąrašą dėl privalomo periodinis profilaktinio sveikatos tikrinimo.

Rengiame darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikus.

Vykdome darbuotojų asmens sveikatos knygelių (F048/a) pildymo ir darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų terminų laikymosi kontrolę.Darbuotojų ir darbdavio įgaliotų asmenų mokymų DSS, GS, CS klausimais įmonių viduje organizavimas ir vykdymasOrganizuojame ir vykdome Jūsų Įmonės įgaliotų asmenų (padalinių vadovų, kitų darbdavio įgaliotų asmenų) apmokymus ir atestavimą DSS, PS ir CS klausimais (įmonės viduje).Sudarome įgaliotų asmenų mokymo programas, surašome atestavimo protokolus parengiame pažymėjimus.

Vykdome įgaliotų asmenų atestacijos galiojimo terminų kontrolę.

Organizuojame Įmonės darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymus ir praktinius užsiėmimus.Dalyvavimas nelaimingų atsitikimų darbe tyrimeOrganizuojame (koordinuojame) lengvų nelaimingų atsitikimų įvykusių darbe ar pakeliui į darbą ir iš darbo tyrimą, pildome N-1 ir N-2 aktų formas ir jas pateikiame Valstybinei darbo inspekcijai ir draudimo  įstaigoms.Tiriant sunkius ar mirtinus nelaimingus atsitikimus esame Jūsų įmonės darbdavio atstovais.

Atliekame nelaimingų atsitikimų ir incidentų registraciją.

Vykdome nelaimingų atsitikimų priežasčių analizę ir aktyviai dalyvaujame įgyvendinant prevencines priemones.Dalyvavimas darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklojeKonsultuojame Jūsų Įmonės darbuotojus saugos ir sveikatos komiteto steigimo (veiklos) klausimais, rengiame  tam reikalingos dokumentacijos projektus, aktyviai dalyvaujame komiteto veikloje.Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimasSudarome Jūsų Įmonės profesinės rizikos vertinimo objektų sąrašus.Konsultuojame profesinės rizikos veiksnių identifikavimo, tyrimo, nustatymo, rizikos šalinimo ir mažinimo planų rengimo klausimais.

Vykdome rizikos šalinimo ir mažinimo planų įgyvendinimo kontrolę.Duomenų teikimas VDIOrganizuosime reikiamos informacijos (per VDI elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą – EPDS) apie įmonės darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimą Valstybinei darbo inspekcijaiJūsų įmonės interesų gynimasDalyvaujame Valstybinės darbo inspekcijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų patikrinimuose Jūsų įmonėje.Jūsų įmonės vadovo pavedimu ir įgaliojimu atstovaujame Jūsų įmonės interesus saugos darbe, darbuotojų sveikatos ir priešgaisrinės saugos klausimais valstybės institucijose, teisme.

Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus – siūlome kreiptis į mus dėl kompleksinio aptarnavimo paslaugos, parengsime pasiūlymą pagal Jūsų įmonės poreikius.