Remiantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintų „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių” (Žin., 2005, Nr. 26-852Žin., 2010, Nr. 99-5167Žin., 2011, Nr. 100-4727Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 5 punktu, kuris nustato, kad kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos vadovaujantis šių taisyklių 1 priedu.

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 1 priedas

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Gaisrinės saugos instrukciją tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Joje turi būti nurodyta:

  1. Teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros reikalavimai.
  2. Atskirų gamybos procesų gaisrinės saugos reikalavimai, kurių pažeidimai gali sukelti gaisrą.
  3. Sprogių ir gaisringų medžiagų laikymo ir transportavimo sąlygos.
  4. Rūkymo vietų ir vietų, skirtų suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira ugnis, įrengimo reikalavimai.
  5. Degių medžiagų surinkimo ir šalinimo iš patalpų, specialiųjų drabužių naudojimo reikalavimai.
  6. Kontrolinių matavimo prietaisų (termometrų, manometrų ir t. t.) pavojingos ribos, kurias peržengus gali kilti gaisras ar sprogimas.
  7. Elektros šildymo prietaisų ir šildymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai.
  8. Patalpų uždarymo pasibaigus darbui tvarka.
  9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimas, žmonių ir turto evakavimas, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumas, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimas, gaisrinės įrangos naudojimas gaisrui gesinti.

Siekdami sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“ kvalifikuoti dokumentų rengimo specialistai parengs visas, Jūsų įmonei reikalingas priešgaisrinės saugos instrukcijas.