Profesinės rizikos vertinimas – esamo ar galimo rizikos veiksnių poveikio vertinimo procesas, kurio metu identifikuojama esama ar galima rizika, atliekami rizikos tyrimai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas, ar rizika yra priimtina, ar nepriimtina. Profesinės rizikos vertinimas įmonėse atliekamas remianis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Profesinės rizikos nuostatais. Rizikos vertinimui atlikti įmonėje tvarkomuoju dokumentu paskiriamas kompetentingas asmuo (asmenys).

Taip pat remiants Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 264 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad darbdavys, vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principais, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, technologinių procesų bei darbo priemonių techniniais dokumentais įvertina galimą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai.

Profesinės rizikos vertinimas vykdomas dviem etapais:
Šiame etape atliekami rizikos tyrimo parengiamieji darbai, kurių metu identifikuojami rizikos veiksniai, nustatomos vietos, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių ir sudaromi rizikos vertinimo objektų, kur numatoma vertinti riziką, sąrašai. Nustačius rizikos vertinimo objektus sudaromas juridinio asmens profesinės rizikos vertinimo darbų planas.

II etapas. Rizikos tyrimas ir nustatymas

Rizikos tyrimo etape nustatomi rizikos veiksnių faktiniai dydžiai, poveikio trukmė ir priežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą. Fizikinių darbo aplinkos rizikos veiksnių (apšvietos, oro temperatūros, oro judėjimo greičio, santykinės oro drėgmės, triukšmo, vibracijos, elektromagnetinių laukų),  cheminių darbo aplinkos rizikos veiksnių (anglies dioksido, anglies monoksido, dulkių) tyrimus atlieka fizikinių ar cheminių veiksių tyrimo specialistai. Ergonominių, psichosocialinių, fizinių  rizikos veiksnių tyrimus atlieka UAB „SOMO LT” specialistai.
Rizikos nustatymo etape analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Rizika nustatoma rizikos tyrimo ir matavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant į rizikos veiksnių poveikio trukmę, jų savybes ir naudojamas asmenines apsaugines priemones.
Nustačius riziką ir priėmus sprendimą dėl rizikos priimtinumo, užpildoma profesinės rizikos nustatymo kortelė. Atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius nepriimtiną ar toleruotiną riziką darbo vietose UAB „SOMO LT” specialistai parengia Profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir/ar mažinimo planą.
Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus – siūlome kreiptis į mus dėl Jūsų įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės rizikos vertinimo organizavimo. Mes patarsime kaip geriau viską sureguliuoti.