Remianiantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 274 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad konkrečios darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę nustatomos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose, pareigybės aprašymuose ir nuostatuose. Juose privalo būti nurodyti esami ir galimi rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai veiksniai, darbo priemonių saugaus naudojimo reikalavimai.

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 25 straipsnio 1 dalies 5 punktas skelbia, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais tvirtina įmonės darbuotojų pareigybių aprašymus.

Pareigybių pavadinimai turi atitikti darbuotojų parekigų pavadinimus, nurodytus darbo sutartyse.

Šie du pagrindiniai norminiai teisės aktai nenumato būtino privalomumo turėti darbuotojų pareginius nuostatus. Tai labiau yra rekomendacija ir tik papildo darbo sutartį. Tačiau atsižvelgiant į ne itin malonias darbo ginčų procedūras, ypač nuo 2013 m., kai individualius darbo ginčus pradėjo nagrinėti Darbo ginčų komisijos (jos yra sudaromos prie Darbo inspekcijos teritorinių skyrių), pareiginių nuostatų reikšmė ir apskritai tokių kokybiškai parengtų dokumentų buvimas įmonėse iš esmės gali padėti išvengti nereikalingų nagrinėjimo procedūrų.

Siekdami sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“ kvalifikuoti dokumentų rengimo specialistai parengs visas, Jūsų įmonei reikalingas pareigines instrukcijas, atsižvelgiant į įmonės darbuotojų pareigas, nurodytas darbo sutartyse.