• Valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais (kas 3 metus)

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 12 punktas (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970) nustato, kad juridinių asmenų vadovai, nepriklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies ir darbuotojų skaičiaus, periodiškumu – kas 3 metai, turi organizuoti visų savo darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873Žin., 2012, Nr. 105-5360).

Tuo tikslu juridinio asmens vadovas turi parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą, kurioje nurodoma:

1) priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė;

2) darbuotojų (valstybės tarnautojų) išklausiusių priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.

  • Darbuotojų, tvarkančių krovinius rankomis(reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 patvirtintų „Pavojingų darbų sąrašo” (Žin., 2002, Nr. 87-3751) 3.4.2. punktas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtintų „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis” (Žin., 2006, Nr. 116-4417) 14 punktas ir 2 priedo 3 punktas,  „Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų“ (TAR, identifikacinis kodas: 2014-00044) 6 punktas)